Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

start wo nami / über uns sekretariat / Sekretariat biblioteka / Bibliothek rěč / Sprache "čorna tafla" / "Schwarzes Brett" wo našich šulerjach stawizny šule stawizny šule 2 Geschichte der Schule Geschichte der Schule 2 šulska nowina 1 šulska nowina 2 šulska nowina 3 Schulzeitung 1 Schulzeitung 2 Schulzeitung 3 šulerjo pisaja/ Schülerarbeiten šulerjo pisaja 2 šulerjo pisaja 3 impresije / Impressionen Dźeń wotewrjenych duri Akcija "Lipjo" "Warimy z Tomašom" pućowanski dźeń 6 póstnicy 2018 sportujemy  hodowny projekt wysokoskok z hudźbu "Do swěta my pojědźemy" Wuměna z Mělnikom 2016 sněhakowarske lěhwo 2018 cdp / GTA domowy porjad Hausordnung protyka / Kalender UNESCO Projekt Anerkennung Weltkulturerbe Kriterien für die Anerkennung Beispiele materielles Erbe immaterielles Erbe Sorben als Welterbe Schülermeinungen zum Thema Schülermeinungen zum Thema UNESCO AGENDA Armut und Bildung Hunger und Geschlechtergleichheit Deutsch-Afrikanische Jugendakademie kontakt 

šulska nowina 1

Ke kóncej šulskeho lěta wopušći Michał Wałda našu šulu a staji so nowym wužadanjam. Njerady so wot njeho rozžohnujemy. W našej šuli zawostaji wón wulku dźěru. Přetož njeběše jenož wučer-pedagoga, ale zdobom tež wusahowacy organizator, planowar, wizionar a motiwator w najwšelakorišich šulskich wobłukach a naležnosćach. Wosebje w pomjatku zwostanje pak nam jeho lubosć a horliwosć k narodnosći a wězo jeho žortny raz. Wot lěta 1988 wuwučuje wón na našej šuli, je jako rjadowniski wučer wjacore rjadownje k wotzamknjenju realnošulskeho schodźenka wjedł a je so w běhu lět do najwšelakorišich předmjetow zadźěłał. Nimo biologije, chemije a fyziki přidružištej so předmjetaj htd (hospodarstwo-technika-domjacnosć) a informatika. Ze swojim něhdyšim kolegu knjezom Michałom Šołtu z Róžanta bě tehdy zamołwity za natwar Techniskeho centruma w Starej šuli wosrjedź wjeski. Serbske Nowiny z lěta 1991 pisaja, zo je so «[...[ w Ralbičanskej Serbskej wyšej šuli zarjadowała kompjuterowa rumnosć. [...] Na swójskim kompjuteru staj sej wučerjej trěbne znajomosće přiswojiłoj a so na dalekubłanjach wobdźěliłoj.» Tak staj wobaj šulerjam, ale tež wučerjam trěbne znajomnosće moderneje techniki sposrědkowałoj. Stajnje je so Michał Wałda wo to prócował, zo bě a je naša šula z najnowšej techniku wuhotowana a je so tež wo hladanje tutych nastrojow starał.Jako zamołwity za wobłuk techniki zwoła wón šulski rozhłós na našej šuli do žiwjenja. Z toho časa zaklinča kóždy pjatk w snědanskej přestawce na dworje zynki serbskeje hudźby. Ze skupinku šulerjow podpěrowaše mnoho šulskich zarjadowanjow, kaž na přikład wotchadničku, a staraše so wo to, zo mikrofony fungowachu, wideja so natočichu abo beamery běžachu. We wosebitej měrje angažuje so Michał Wałda za UNESCO-dźěło našeje šule. Zhromadnje ze šulerskimi skupinami přewjedźe wón na tutym polu najwšelakoriše šulske projekty, organizowa lěhwa, wobdźěli so na regionalnych zeńdźenjach a nawjaza styki k druhim UNESCO-šulam. Kelko to přidatneho dźěła, prócy a časa! Stajnje pak je tute dźěło ze zahoritosću wukonjał a tutu tež na swojich šulerjow dale dał.Najwjetše wužadanje čakaše pak na njeho w tym, zo měješe při saněrowanju našeje šule wšitke nitki w rukomaj. Ze swojim organizaciskim a motiwaciskim talentom zmištrowa tež tutón hoberski nadawk wuběrnje.We wučerskim cyłku wažimy sej kolegu Wałdu jeho přećelneho, spušćomneho a stajnje pomocliweho wašnja dla při spjelnjenju wšědnych a druhdy tež njewšědnych situacijow we wotběhu šulskeho dnja. Jeho žortnu a šibału žiłku wotkrywaše nam wšědnje hižo wot ranja. Při tym njelutowaše z idejemi a tež wosobinskimi woporami na dobro cyłeho kolegija.Za wšo to a dalšeho tu njenaspomnjeneho słuša našemu Michałej – žortnje tež «małki» mjenowany – naš najwutrobniši dźak. Přejemy jemu w nowej «domiznje» wjele zboža, krutu strowotu, spokojnosć, dosć mocow do dalšeho dźěła kaž tež wjesela při zwoprawdźenju swójskich předewzaćow. Michale – ty budźeš nam tu falować!!!koleginy a kolegojo Serbskeje wyšeje šule Ralbicy

Wučer z ćěłom a dušu- dołholětny kolega Michał Wałda wopušći naše kubłanišćo w Ralbicach –Serbska wyša šula Ralbicy

Sorbische Oberschule Ralbitz